ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφεία:Μενάνδρου 85 – 104 38 Αθήνα
Τηλ.210-5237318 , ΦΑΞ: 210-5227823
Site:www.oxmge.gr & e-mail: omosp@oxmge.gr
Αθήνα : 05/04/2017
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1049
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ
Όλα τα Σωματεία –Μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας
Έδρα τους

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ.

Συνάδελφοι,
Θέλουμε να ενημερώσουμε όλα τα σωματεία μέλη μας ,που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ και δεν έχουν υποβάλει μέχρι και σήμερα Φορολογική Δήλωση σαν ΝΠΙΔ ,λόγω των αυξημένων προστίμων που θα τους επιβληθούν από την τοπική Εφορία ,με τον Νόμο 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/16) «περί αδήλωτων φορολογικών δηλώσεων» και την ΠΟΛ 1009/2017 (ΑΔΑ:6ΑΧΤΗ-ΜΩ2/19.1.17), τους δίνεται η δυνατότητα απόκτησης ΑΦΜ με την υποβολή φορολογικής δήλωσης ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ από κάθε σωματείο μέχρι τις 31 /5/ 2017 χωρίς την επιβολή προστίμου από την Εφορία και την ακύρωση όλων των προστίμων.

Συναδελφικά
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Γ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ