Αθήνα 16/9/2013
Αρ.Πρωτ.:619.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ
Όλα τα Σωματεία –Μέλη της δύναμης της Ομοσπονδίας
Έδρα τους
Συνάδελφοι,
Για την ενημέρωσή σας , στέλνουμε όλα τα ΦΕΚ (519/13, 24 & 1024/13 ,1316/13 και 1983/13) που αφορούν την εφαρμογή του Π.Δ. 113/12 ,σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία αδειοδότησης έχει ως ακολούθως :

Α: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ή ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1.- Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ /ή ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια Υπηρεσία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.)της επαγγελματικής εγκατάστασης ή στον τόπο μονίμου κατοικίας –διαμονής του .

2.- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ( για πολίτες εκτός Ε.Ε. Άδεια
εργασίας ή παραμονής).
3.- ΠΑΡΑΒΟΛΟ του άρθ. 5 παρ.13,15 του Ν. 3982/11 ( 15,00ευρώ).

4.- Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου σπουδών .

5.- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΥΓΕΙΑΣ από Δημόσιο Νοσοκομείο για την αρτιμέλεια ,την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου, MH ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

6.- ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ τουλάχιστον Β΄ Κατηγορίας (αυτή δεν απαιτείται για τους
υποψηφίους της 8ης Ειδικότητας).

-Η Αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ,η οποία ισχύει για όλες τις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ.Ε. αν έχει κατατεθεί Άδεια Οδήγησης , (άλλως ισχύει μόνο για την 8η
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ).

Β: ΑΦΟΥ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα Ημερομίσθια που απαιτούνται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ για την χορήγηση ΑΔΕΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ έχουν ως ακολούθως;

1.- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ,που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους:
1 α. Για την Β ΄ ΟΜΑΔΑ 300 Ημερομίσθια.
1 β. Για την Α΄ ΟΜΑΔΑ 450 Ημερομίσθια ( τα 150 Ημερομίσθια στην Α΄ ΟΜΑΔΑ).
./.
-2-

2.- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ :
2 α. Για την Β΄ ΟΜΑΔΑ 100 Ημερομίσθια.
2 β . Για την Α΄ ΟΜΑΔΑ 150 Ημερομίσθια (τα 50 στην Α΄ΟΜΑΔΑ).

3.- ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΙΕΚ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ Μ.Ε.:
3 α. Για την Β΄ ΟΜΑΔΑ 70 Ημερομίσθια.
3 β. Για την Α΄ ΟΜΑΔΑ 100 Ημερομίσθια ( τα 30 στην Α΄ ΟΜΑΔΑ).
Αν είναι κάτοχοι ισότιμων τίτλων και αντίστοιχων Ειδικοτήτων των ανωτέρω περιπτώσεων
1, 2, 3 , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Παρ. 1 του αρθ. 5 και έχουν την αναφερόμενη στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ Προϋπηρεσία υποβάλλουν Αίτηση στην Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για να αποκτήσουν την αιτούμενη Άδεια.

4.- α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Πανεπιστημιακού Τομέα με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ ,
β) ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,
( που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ του ΠΔ 113/12 ) καθώς και
γ)οι κάτοχοι ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ της αλλοδαπής (αντίστοιχης Ειδικότητας με τους αναφερόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ )
μπορούν να αποκτήσουν ΑΔΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Μ.Ε. συγκεκριμένης Ειδικότητας και Ομάδας αφού αποκτήσουν ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 20 ημερών στην αιτούμενη Ειδικότητα και Ομάδα ως βοηθός χειριστή.

Γ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΌΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Β΄ ή Α΄ ΟΜΑΔΑΣ
Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1.- Δύο πρόσφατες ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.

2.- Το ΠΑΡΑΒΟΛΟ του αρθ. 5 παρ. 13,15 του Ν. 3982/11 .

3.- Τα απαιτούμενα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (σύμφωνα με
το αρθ. 6 του Π.Δ. 113/2012 που συνυπογράφονται και από τον εποπτεύοντα χειριστή .
Τα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ προϋπηρεσίας πρέπει να αναφέρουν τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, την διάρκεια της εκπαίδευσης (ακριβής χρόνος σε Ημερομίσθια) ,η ειδικότητα και η ΒΑΘΜΙΔΑ στην οποία έχει ασκηθεί και τα στοιχεία του εποπτεύοντος τον εκπαιδευόμενο ( Αριθμό Αδείας του και εκδούσα ΑΡΧΉ) .
Αν ο εποπτεύον είναι ο Ιδιοκτήτης της Εταιρείας ή Μέτοχος αυτής να αναφέρεται η έναρξη του επιτηδεύματος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας.

4.- Πιστοποιητικό Υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο για την αρτιμέλεια ,όραση και ακοή του
Ενδιαφερόμενου.
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλεται σε ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για την απόκτηση ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Μ.Ε.

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις ο υποψήφιος έχει δικαίωμα ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Υποβάλλοντας ΑΙΤΗΣΗ και καταβάλλοντας το αντίστοιχο ΠΑΡΑΒΟΛΟ μόνο για την ενότητα που απέτυχαν ( Θεωρητική ή Πρακτική).
./.

-3-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Μ.Ε. ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Μ.Ε.
απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.- ΑΙΤΗΣΗ ή Υ.Δ. του Ν.1599/86 όπου θα δηλώνουν:
α) Την διάρκεια της Προϋπηρεσίας στην Ειδικότητα και την Βαθμίδα απασχόλησής τους

β) Ότι ο επιβλέπων απασχολείται σε αυτόν με σύμβαση έργου ή εξαρτημένη σχέση
εργασίας ( Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Αδείας εποπτεύοντος).
γ) Ότι ο κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60% του ΜΕΑΔΕ (ΜΕΣΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) και ότι διαθέτει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Στοιχεία για την έναρξη άσκησης του επιτηδεύματος .
2. Αποδεικτικά στοιχεία απασχόλησης του εποπτεύοντος ( Καταστάσεις Προσωπικού ,
Στοιχεία Ασφάλισης ) για τον αντίστοιχο χρόνο ή Παροχή Υπηρεσιών θεωρημένη από την
Αρμόδια Εφορία.

3. Αντίγραφα αντιστοίχων του χρόνου Προϋπηρεσίας Εκκαθαριστικών Φορολογικών
Δηλώσεων ή Καταστάσεις Τιμολογίων ( με αριθμό, ημερομηνία έκδοσής τους ,αξία
Τιμολογίου ) από τα οποία να προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του
ΜΕΑΔΕ.
4. Τιμολόγιο Αγοράς ή Μίσθωσης ή Χρησιδανείου του Μηχανήματος ή όποιο άλλο
δικαιολογητικό αποδεικνύει ότι έχει στη διάθεσή του το Μ.Ε.

Σας επισημαίνουμε, συνάδελφοι, ότι η διαδικασία ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 16/10/2014 με την κατάθεση της παλαιάς Άδειας στην Περιφέρεια που αυτή εκδόθηκε μαζί με το αντίστοιχο ΠΑΡΑΒΟΛΟ .
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τα Μέλη σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Γ.Ε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΑΚΟΣ