Τραπεζικά Στοιχεία

Απαιτούμενα Προσόντα

Δημοτικό σχολείο για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα

Επιθυμητά Προσόντα

Επιλογή Προγράμματος Κατάρτισης

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή εικόνας/εγγράφου:
Α. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή εικόνας/εγγράφου:
Β. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή εικόνας/εγγράφου:
Γ. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή εκτύπωση του Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2021 από την σελίδα https://employees.yeka.gr/ κλπ)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή εικόνας/εγγράφου:
Γ. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας από την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα)
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Επισυνάψτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή εικόνας/εγγράφου:
Δ. Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού.
Δηλώνω Υπεύθυνα
1. Όλα τα στοιχεία της παρούσας είναι αληθή και ακριβή.
2. Δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή και στατιστική επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτηση προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) καθώς και την Ελληνική Νομοθεσία. Ενημερώθηκα ότι η επεξεργασία όλων των στοιχείων που καταγράφονται στην παρούσα γίνεται με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή μου στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με κωδικό ΟΠΣ 5035153. Στο πλαίσιο αυτό τα στοιχεία αυτά θα τηρούνται και θα χρησιμοποιούνται από την ΟΧΜΕΕ, τον Ανάδοχο του έργου Κατάρτισης-Πιστοποίησης και την ΕΥΔ του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που εξυπηρετούν την τήρηση των κανόνων νομιμότητας και των στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων κατάρτισης & Πιστοποίησης και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, διαφημιστικούς και συναφείς σκοπούς. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων.
3. Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ