ΑΘΗΝΑ 01/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση Πίνακα Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο Πίνακας του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων της υπ. αρ. πρωτ. 0034/12.11.2021 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.»  με κωδικό: 5035153», ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 0047/26.03.2022 απόφαση του ΔΣ της ΟΧΜΕΕ.

Μπορείτε να τον δείτε εδώ: