ΑΘΗΝΑ 11/3/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση Πίνακα Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων

Στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» και MIS 5035153, σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε ο Πίνακας του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων της υπ. αρ. πρωτ. 0034/12.11.2021 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.»  με κωδικό: 5035153».

Μπορείτε να τα δείτε εδώ:

Σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω Πρόσκλησης, οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Μητρώου Ωφελουμένων.

Οι αντιρρήσεις / ενστάσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση oxmee1955@gmail.com είτε εντύπως δια ζώσης ή με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Ο.Χ.Μ.Ε.Ε. και τίθενται ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ της Ομοσπαονδίας.

Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των αντιρρήσεων/ενστάσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την άσκησή τους.