ΑΘΗΝΑ: 10/12/2021


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων μέχρι την Δευτέρα 20/12/2021 για την υπ. αρ. πρωτ. 034/12.11.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με κωδικό ΟΠΣ 5035153

Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε την παράταση μέχρι την Δευτέρα 20/12/2021 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 034/12.11.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με κωδικό: 5035153, η οποία εγκρίθηκε με την από 11/11/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)

Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)