ΑΘΗΝΑ: 17/12/2021

Θέμα: Ανακοίνωση παράτασης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε την παράταση μέχρι την Πέμπτη 20/01/2022 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 034/12.11.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με κωδικό: 5035153, η οποία εγκρίθηκε με την από 11/11/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)

Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)