ΑΘΗΝΑ: 13/04/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ανακοίνωση παράτασης

Ανακοινώνουμε την παράταση μέχρι την Δευτέρα 24/04/2023 της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρωτ. 0072/01.04.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ)  για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με κωδικό: 5035153, η οποία εγκρίθηκε με την από 11/11/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)

Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)