ΘΕΜΑ:  Εποχικό Επίδομα ΔΥΠΑ για Βοηθούς Χειριστές.

Στην Δ/νσή μας εισήλθε αναφορά από την Ομοσπονδία  Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, ότι ορισμένες Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ απορρίπτουν αιτήσεις ασφαλισμένων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος του κλάδου των χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, οι οποίοι απασχολούνται ως βοηθοί χειριστών, επειδή δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Με το με αριθμ. Β 115262/17-8-1998 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης, ύστερα από την με αριθμ. 3136 Α Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού,  σας είχαμε κάνει γνωστό ότι στην επαγγελματική κατηγορία των χειριστών εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων υπάγονται και οι βοηθοί αυτών.

Για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στην ανωτέρω κατηγορία οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επισυνάπτουν την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ που τους χορηγεί η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της έχει το δικαίωμα άσκησης του βοηθού χειριστή.   Με ευθύνη των προϊστάμενων των υπηρεσιών να ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ