ΑΘΗΝΑ: 21/01/2021.

      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ

Όλα τα σωματεία –  μέλη της δύναμης της  Ομοσπονδίας – Έδρα τους

      ΘΕΜΑ:  Εξελίξεις με την  Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων.

Συνάδελφοι,

      Θα θέλαμε   να σας ενημερώσουμε για κάποιες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σχετικά με το Π.Δ. 113/2012 ,για την αδειοδότηση του επαγγέλματος.

     Είναι θετικό ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια ενεργοποιείται ξανά η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων στην οποία συμμετέχει και η Ομοσπονδία μας.

     Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων εξετάζει την ένταξη μηχανημάτων έργου στις καθορισμένες (8) ειδικότητες  και επιπλέον προσπαθεί να αναγνώσει προβλήματα που πηγάζουν από το Π.Δ.113/2012.

     Στη συνέχεια γνωμοδοτεί στο αρμόδιο Υπουργείο και εκδίδεται Υπουργική Απόφαση .Η απόφαση αυτή πολλές φορές ξεκαθαρίζει και αποσαφηνίζει θολά σημεία του Π.Δ., αλλά πολλές φορές τα μπερδεύει περισσότερο  ή και ακόμα –ακόμα εξυπηρετεί ανάγκες συγκεκριμένων συντεχνιών.

     Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη ,καθώς και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

      Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είναι τα παρακάτω:

      1)Έκδοση Μερικής Άδειας.

       Πρόθεση της Επιτροπής είναι να εκδίδεται Μερική Άδεια .Ο υποψήφιος χειριστής θα είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την διαδικασία όπως έχει μέχρι σήμερα :α)Αναγγελία, β)Χρόνος  Προϋπηρεσίας, γ)Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών  με την πληρωμή  όλων των παράβολων για τα μηχανήματα εξέτασης  μέσα στην ειδικότητα, όμως ο υποψήφιος θα έχει το δικαίωμα επιλογής εξέτασης για απόκτηση Άδειας στο μηχάνημα της Προϋπηρεσίας του.

       Η Ομοσπονδία μας σε αυτή την εισήγηση δεν είναι αρνητική .Κρατάει κάποιες επιφυλάξεις στο σημείο εκείνο ώστε να μην δημιουργηθούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες μέσα στο επάγγελμα ,οι οποίες θα αναζητούν την αδειοδότηση στο μηχάνημα και όχι στην ειδικότητα.

 Η κατεύθυνση αυτή θα αποδομήσει την αξία του επαγγελματικού προσόντος του επαγγέλματός μας.

       Πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ,σε όσους το επιθυμούν, να αδειοδοτούνται στο μηχάνημα της Προϋπηρεσίας τους.

       Από την άλλη όμως  οφείλουμε να κατευθύνουμε τους συναδέλφους στην απόκτηση συνολικά, εξ΄ ολοκλήρου της Ειδικότητας ,έτσι όπως πραγματοποιείται τα τελευταία οκτώ (8) χρόνια.

      2) Απόκτηση ολόκληρης της Ειδικότητας από παλαιούς χειριστές ,που απέκτησαν την Άδειά

          τους  με το Π.Δ.31/90.                               

       Η Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων  εισάκουσε το πάγιο Αίτημά μας για την  ίδια και ίση μεταχείριση μεταξύ των χειριστών με την Άδεια του Π.Δ. 31/90 και των χειριστών με την Άδεια του Π.Δ. 113/12.

      Οι αδειοδοτούμενοι χειριστές με το ΠΔ.31/90 αποκτούσαν Άδεια στο μηχάνημα ,ενώ οι αδειοδοτούμενοι  χειριστές με το Π.Δ. 113/2012 αποκτούν Άδεια στην ειδικότητα .

       Το αποτέλεσμα είναι να έχουν δημιουργηθεί χειριστές δυο ταχυτήτων και άνισης μεταχείρισης ,δημιουργώντας προβλήματα ανεύρεσης εργασίας  στους συναδέλφους μας ,οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί  με το Π.Δ.31/90.

       Η γνωμοδότηση της Επιτροπής στην οποία συμφωνούμε  στον απόλυτο βαθμό είναι : ο χειριστής ο οποίος είναι κάτοχος Άδειας  με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/90 και έχει αντιστοιχίσει την άδειά του με το Π.Δ. 113/12 και κατέχει μηχανήματα μέσα στην ειδικότητα και όχι το σύνολο της ειδικότητας  ,να μπορεί να κάνει χρήση της παλαιάς προϋπηρεσίας  που είχε χρησιμοποιήσει ,να συλλέξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,έτσι όπως προβλέπεται από το Π.Δ.113/12 και να δώσει επιτυχείς εξετάσεις  στο μηχάνημα που του υπολείπεται  μέσα στην ειδικότητα ,ώστε να αποκτήσει και αυτός το σύνολο της ειδικότητας.

     3) Αδειοδότηση Μηχανολόγων-Μηχανικών χωρίς εξετάσεις.

    Η    Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων έρχεται να γνωμοδοτήσει ,ώστε όλοι οι Μηχανολόγοι-Μηχανικοί  μόνο με μια απλή Βεβαίωση Προϋπηρεσίας να μπορούν να αδειοδοτούνται  στην ειδικότητα  που αιτούνται    ,χωρίς την διενέργεια  Πρακτικής Εξέτασης .

      Η προσπάθειά της; Ξεκάθαρη, να ευνοήσει την συντεχνία των   Μηχανολόγων-Μηχανικών .

Όλες οι αδειοδοτούσες Αρχές των Περιφερειών ,από το 2012 έως και σήμερα ,για να αδειοδοτήσουν Μηχανολόγους θα  έπρεπε να κατέχουν Προϋπηρεσία είκοσι (20) ημερών ,υπογεγραμμένη από τον αδειούχο  χειριστή και επιτυχή πρακτική εξέταση.

     Η συγκεκριμένη Επιτροπή με διαδικασίες fast track προσπαθεί να αδειοδοτήσει Μηχανολόγους ,χωρίς αυτοί να έχουν τα απαραίτητα εχέγγυα  για ασφαλή χειρισμό.

      Η Ομοσπονδία θα κάνει ότι είναι  δυνατόν  ώστε αυτή η γνωμοδοτική απόφαση να πέσει στο κενό.

   Ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει τον Νομικό μας Σύμβουλο ,με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να  ανακαλέσουμε την επικίνδυνη απόφαση.

     Επιπλέον θα αναζητήσουμε συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό για να τον ενημερώσουμε  για την συντεχνιακή γνωμοδότηση και την επικινδυνότητα που κρύβει αν τυχόν πάρει σάρκα και οστά  με Υπουργική Απόφαση  ,αυτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής των Τεχνικών Επαγγελμάτων.

     Συνάδελφοι, θα σας έχουμε   ενήμερους  για τις όποιες εξελίξεις.    

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.