ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

(άρθρο 15 ν. 1876/1990)

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βούλγαρη, αριθ. 1, ΤΚ 104 37, ΑΦΜ 099080205, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (oxmee1955@gmail.com).

Π Ρ Ο Σ  

Τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) που εδρεύει στην Αθήνα, Πλατεία Βικτωρίας 7, ΤΚ 104 34, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ :

1. Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών  (Σ.Α.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φειδίου, αριθ. 14 – 16, ΤΚ 106 78, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

2. Την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθ. 23, ΤΚ 106 80, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.[1]

3. Την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθηνά, οδός Θεμιστοκλέους, αριθ. 4, ΤΚ 106 78, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

4. Τον Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πινδάρου, αριθ. 4, ΤΚ 106 71, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

5. Τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ελ. Βενιζέλου, αριθ.  16 & Αμερικής, ΤΚ 106 72, όπως νόμιμα εκπροσωπείται .

Δυνάμει της από 30.01.2023 Εξώδικης Πρόσκλησης, η οποία επιδόθηκε νομίμως και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  (Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων), η Ομοσπονδία μας κάλεσε τις ως άνω εργοδοτικές οργανώσεις για συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταρτισθεί Εθνική Ομοιοεπαγγελματική  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους αδειούχους χειριστές και βοηθούς χειριστές που εργάζονται σε μηχανήματα έργου στις επιχειρήσεις Τεχνικών Έργων, διάρκειας δύο (2) ετών (2023 – 2024).

Με την ως άνω Εξώδικη Πρόσκληση ζητούσαμε από τους εργοδοτικούς φορείς να ορίσουν τους νομίμους εκπροσώπους τους, τον τόπο και την ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους αδειούχους χειριστές και βοηθούς χειριστές των Τεχνικών Έργων, βάσει συγκεκριμένης πρότασης την οποία η Ομοσπονδία μας διατύπωνε στην ανωτέρω Εξώδικη Πρόσκληση και της οποίας αντίγραφο επισυνάπτουμε στην παρούσα.

Οι εκπρόσωποι των φορέων της κάθε πλευράς συναντηθήκαμε στα γραφεία του εργοδοτικού φορέα Σ.Α.Τ.Ε. την 02.03.2023 (1η συνάντηση), την 29.06.2023 (2η συνάντηση), την 05.10.2023 (3η συνάντηση), την 29.11.2023 (4η συνάντηση) και την 20.12.2023 (5η συνάντηση).

Κατά τις τρείς πρώτες συναντήσεις (1η, 2η και 3η) τα μέρη αντάλλαξαν απόψεις και επιχειρήματα, χωρίς να διατυπωθούν συγκεκριμένες αντιπροτάσεις από την πλευρά των εργοδοτικών φορέων στις κατατεθείσες προτάσεις της Ομοσπονδίας μας.

Κατά την 4η συνάντηση η διαπραγμάτευση τυποποιήθηκε εκατέρωθεν ως εξής :

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
1) Διάρκεια 2ετής
2) Έναρξη από 01.01.2023 με αναδρομική ισχύ από 01.01.2023
3) Αύξηση 4% από την έναρξη του 2ου έτους
4) Βασικός μισθός 1.350,00 € και ημερομίσθιο 48,00 €
5) Προϋπηρεσία πέντε τριετίες Χ 10% κάθε μία
6) Επίδομα γάμου 10%
7) Επίδομα τέκνου 5% για κάθε ένα και μέχρι τρία τέκνα
8) Επίδομα πιστοποίησης 10%
9) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας 13%
10) Επίδομα χειρισμού 10%
11) Για τα υπόλοιπα αιτήματα δεν έγινε        
Συζήτηση – Τοποθέτηση  
1) Διάρκεια 3ετής
2) Έναρξη από την υπογραφή της ΣΣΕ χωρίς αναδρομικότητα
3) Καμία αύξηση καθ’ όλη την τριετία ισχύος
4) Βασικός μισθός 1.200,00 € και ημερομίσθιο 40,00 €
5) Προϋπηρεσία πέντε τριετίες Χ 5% κάθε μία
6) Επίδομα γάμου 0%
7) Επίδομα τέκνου 5% για κάθε ένα και μέχρι τρία τέκνα
8) Επίδομα πιστοποίησης 10%
9) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας 5%
10) Επίδομα χειρισμού 0%
11) Για τα υπόλοιπα αιτήματα δεν έγινε        
Συζήτηση – Τοποθέτηση

Και ενώ τα ανωτέρω διατυπώθηκαν ως πρόταση κατά την 4η συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, τα προταθέντα δε από τους εργοδοτικούς φορείς επιβεβαιώθηκαν εν συνεχεία, με email προς την Ομοσπονδία μας, εκ μέρους του παρισταμένου Διευθυντή του Σ.Α.Τ.Ε. κου Σπύρου Μουντρουίδη, παρόλα αυτά κατά την 5η συνάντηση (20.12.2023) οι εργοδοτικοί φορείς «ανέκρουσαν πρύμναν» και κατέθεσαν μία πρόταση που πήγαινε προς τα πίσω την διαπραγμάτευση και άλλαζε επί τα χείρω τα δεδομένα.

Συγκεκριμένα οι εργοδοτικοί φορείς στην 5η συνάντηση πρότειναν : μονοετή διάρκεια, βασικό μισθό 1.100,00 € και ημερομίσθιο 40,00 €, προϋπηρεσία πέντε τριετίες Χ 5% η κάθε μία, επίδομα γάμου 10%, επίδομα πιστοποίησης 10% και επίδομα επικίνδυνης εργασίας 5%.

Η ανωτέρω πρόταση των εργοδοτικών φορέων, κινούμενη σε εντελώς αντιδιαμετρική κατεύθυνση εν συγκρίσει με τις προηγηθείσες μεταξύ μας συζητήσεις, συνοδεύτηκε μάλιστα και από την αντισυμβατική και αντίθετη με τις αρχές της καλόπιστης διαπραγμάτευσης άρνησή τους να υπογραφούν από κοινού τα Πρακτικά των έως τότε συζητήσεών μας. H άρνηση αυτή των εργοδοτικών οργανώσεων είχε ως μοναδικό σκοπό και αποκλειστική στόχευση να μην εμφανιστούν ως δεσμευθέντες γραπτώς σε ο,τιδήποτε, επιθυμώντας να οδηγηθούμε εν συνεχεία σε μία διαπραγμάτευση από μηδενική βάση.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1876/1990 θεσπίζουν για τους κοινωνικούς εταίρους την υποχρέωση προς καλόπιστη διαπραγμάτευση, η οποία συνίσταται στην υποχρέωση των μερών να συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση και να υποβάλουν αιτιολογημένες προτάσεις και αντιπροτάσεις, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, πρέπει να τους δεσμεύουν. Ωστόσο, στην υποχρέωση αυτή ουδόλως ανταποκρίθηκαν οι εργοδοτικοί φορείς, ιδίως με την τελευταία άρνησή τους να υπογραφούν τα πρακτικά των συζητήσεων μας. Έτσι οι εργοδοτικοί φορείς ουσιαστικά έθεσαν τέλος στις διαπραγματεύσεις, καθιστώντας πλέον μονόδρομο την προσφυγή στην διαδικασία της μεσολάβησης.   

Εν όψει των ανωτέρω η Ομοσπονδία μας είναι υποχρεωμένη να προσφύγει ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας με τα ίδια ακριβώς αιτήματα, επιχειρηματολογία και θεμελίωση, όπως αυτά έχουν γνωστοποιηθεί και κοινοποιηθεί προς τους εργοδοτικούς φορείς με την συνημμένη στην παρούσα από 30.01.2023 Εξώδικη Πρόσκληση για διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ για τους Αδειούχους Χειριστές και Βοηθούς Χειριστές μηχανημάτων έργου που εργάζονται στις επιχειρήσεις Τεχνικών Έργων.  

Επειδή η διαπραγμάτευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων έχει αποτύχει.

Επειδή η συνέχιση της διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ για τους αδειούχους χειριστές και βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων θα πρέπει να λάβει χώρα  στο πλαίσιο της διαδικασίας μεσολάβησης των άρθρων 14 και 15 του ν. 1876/ 1990.

Επειδή η έναρξη των διαπραγματεύσεων κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων), όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθ. 11.426 Ε/ 03.02.2023 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Καραμπούλη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ:

Την σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 1876/1990 μεσολάβηση του Ο.ΜΕ.Δ. και τον ορισμό μεσολαβητή και αναπληρωτή του από τον κατάλογο μεσολαβητών, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία προς κατάρτιση Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής ΣΣΕ για τους αδειούχους χειριστές και βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου στις επιχειρήσεις τεχνικών έργων.

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας ορίζονται, δυνάμει του από 26.03.2024 συνημμένου στην παρούσα εξουσιοδοτικού Πρακτικού του Δ.Σ., για όλα τα στάδια της μεσολάβησης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΧΜΕΕ  Νίκος Ηλιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Χατζάκος Παναγιώτης, ο Ταμίας του Δ.Σ. Αντωνόπουλος Λάμπρος  και ο Νομικός Σύμβουλος της Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.  Δικηγόρος Αθηνών Κουβουκλιανός Νίκος  (ΑΜ ΔΣΑ 11435), ενεργώντας είτε ο Πρόεδρος μόνος του είτε το καθένα από τα παραπάνω πρόσωπα ενεργώντας πάντοτε από κοινού και με την σύμπραξη του Προέδρου, για όλες τις διαδικασίες, ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται ενώπιον του Ο.ΜΕ.Δ.


[1] Σημειώνεται ότι η αρχικώς κληθείσα εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε.), έχει παύσει να υφίσταται ως εργοδοτική συνδικαλιστική οντότητα, λόγω διάλυσης αυτής.