Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.». 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση 1.150 ωφελούμενων / εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας) σε επιλεγμένα αντικείμενα με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και κινητικότητας

Αντικείμενα κατάρτισης

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
 • ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Τα προγράμματα έχουν  διάρκεια 90 ώρες θεωρητική κατάρτιση (δεν περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση), και οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα από τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης.

Μέθοδος Κατάρτισης

 • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης       τηλε-εκπαίδευσης
 • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (ασύγχρονη ή/και σύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη.

Πιστοποίηση ωφελούμενων:

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα κατάρτισης, συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων / δεξιοτήτων από συνεργαζόμενο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 και τα ανάλογα (ανά αντικείμενο κατάρτισης) σχήματα πιστοποίησης.

Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης τους.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης από το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης
 • Να είναι (τουλάχιστον) απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης (συνολικά 450,00 € για 90 ώρες), με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Υποβολή Αιτήσεων

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής, η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν:

Δικαιολογητικά

Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά συμμετοχής (τα οποία πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση) ως εξής:

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 • Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης / Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού.

Κριτήρια Επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής θα γίνει μέσα από διαδικασία αξιολόγησης.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει στη βάση κριτηρίων επιλογής: α) στην συνολική επαγγελματική τους εμπειρία και β) στο εκπαιδευτικό τους επίπεδο

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Η Προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 10/12/2021

Α. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων:

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων λήγει την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 23:59:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, που δίνεται αυτόματα.

Β. Έντυπη Υποβολή Αιτήσεων:

Η έντυπη υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών λήγει την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 16:00 στο πρωτόκολλο της Ομοσπονδίας.

Η ταχυδρομική αποστολή αιτήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει την Αίτηση Συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την Πρόσκληση Επιλογής Ωφελουμένων του έργου 5035153».

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ή να έχουν φτάσει ταχυδρομικά (με ευθύνη του αποστολέα) στα γραφεία της Ομοσπονδίας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, ώστε να λάβουν τον κατάλληλο αριθμό ΚΑΣ. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες Πληροφορίες: Βούλγαρη 1, 10437 Αθήνα, τηλ.: 210-5237318, e-mail: oxmee1955@gmail.com