ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύθηκε Σωματειακή Ένωση με την επωνυμία: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Γ.Ε. ) με την υπ’ αριθ. 1013/ 70 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιήθηκε το καταστατικό με τις υπ’ αριθ. 1597/72, 750/74 και 1897/79 αποφάσεις του Πολ. Πρωτ. Αθηνών και έχει εγγραφεί στα βιβλία επαγγελματικών οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1 και ειδ. 4.
– Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Αθήνα.

Σ Κ Ο Π Ο Ι

Η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος σκοπό έχει:
1. Να συνενώσει τα Εργατικά Κλαδικά Επαγγελματικά Σωματεία όλης της χώρας για την προάσπιση κια προαγωγή των ηθικών, οικονομικών επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών κια κοινωνικών συμπερόντων των Μελών αυτών, καθώς και την ανάπτυξη της ταξικής και συλλογικής συνείδησης και δράσης, έξω από κάθε εργοδοτική και Κυβερνητική επιρροή.
2. Να ενισχύσει τη μαζικοποίηση, την αλληλεγγύη, την πνευματική και κοινωνική ανύψωση των Μελών του Κλάδου και να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση τους, να αγωνίζεται για την προάσπιση και διεύρυνση των αρχών της Δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ειρήνης, της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
3. Να μεριμνά για την εφαρμογή και την επέκταση της εργατικής, ασφαλιστικής και κοινωνικής Νομοθεσίας. Να οργανώνει και να καθοδηγεί ενιαία ή κατά περίπτωση τους αγώνες των εργαζομένων του Κλάδου, για την επίλυση των προβλημάτων, τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς.
4. Να διαφωτίζει τα Μέλη της για τον ιστορικό τους ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων και των συνδικάτων όλης της Χώρας και διεθνώς και την εμπέδωση της εθνικής και παγκόσμιας ειρήνης κια της φιλίας των λαών.
5. Η Ομοσπονδία, βασιζόμενη στις αρχές του δημοκρατικού, ταξικού συνδικαλισμού, διασφαλίζει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία των οργανώσεων της, έχει δε η ίδια το δικαίωμα ν’ απαντάει θετικά ή αρνητικά σε πιθανές εκκλήσεις και θέσεις άλλων Κλάδων ή Οργανώσεων, με γνώμονα τα συμφέροντα του Κλάδου.
6. Η Ομοσπονδία διοικείται και αποφασίζει για την δράση της σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες και την Κυβέρνηση.