Αθήνα: 28/02/2022                       

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ.

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)

ΥΠΟΨΗ: κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

κ. ΝΙΚΗ  ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Κατόπιν της τηλεφωνικής, αναγκαστικά, επικοινωνίας του Προέδρου της Ομοσπονδίας μας με την Υπηρεσία σας, λόγω μέτρων COVID – 19, θα θέλαμε συμπληρωματικά να αποστείλουμε τις θέσεις της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με το ισχύον σήμερα καθεστώς αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων αδειούχων χειριστών μηχανημάτων έργου. 

Όπως γνωρίζετε, η Ομοσπονδία Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) συνιστά δευτεροβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση, που εκπροσωπεί το σύνολο των αδειούχων χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανημάτων έργων της χώρας μας, επάγγελμα το οποίο συγκαταλέγεται στα νομοθετικά καθοριζόμενα και ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

Το γεγονός ότι το επάγγελμά μας συνιστά ένα εκ των πιο επικίνδυνων επαγγελμάτων, τόσο για τον ίδιο τον χειριστή του μηχανήματος όσο και για τους ευρισκόμενους στο λειτουργικό βεληνεκές αυτού, έχει ως συνέπεια οι όροι πρόσβασης στο επάγγελμα, απόκτησης άδειας χειριστή και άσκησης του επαγγέλματος να υπάγονται σε συγκεκριμένους, εθνικούς κανόνες δικαίου, οι οποίοι, μάλιστα, καθορίζουν με λεπτομερή και εξαντλητικό τρόπο :

α) το εύρος των δραστηριοτήτων που καλύπτει το επάγγελμά μας,

β) την διάκριση κατηγοριών, υποκατηγοριών και ομάδων μηχανημάτων έργων και τις προϋποθέσεις χειρισμού για καθεμία από αυτές,

γ) την διάκριση ειδικοτήτων χειριστών, αναλόγως των κατηγοριών των μηχανημάτων και τις προϋποθέσεις χειρισμού για καθεμία από αυτές και

δ) τα επαγγελματικά προσόντα και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του χειριστή.  

Πρόκειται για συνδυαστικούς όρους, προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης και ελέγχου του επιπέδου κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας του χειριστή, τα οποία έχουν τυποποιηθεί και θεσμοθετηθεί μετά από ανάλυση πραγματικών, εμπειρικών και επιστημονικών δεδομένων. Η ορθή ερμηνεία και η υποχρεωτική ισχύς αυτών, εκτός του ότι αποτελεί νομοθετική επιταγή, κατατείνει στην σταθερή παραγωγή έργου και στην απρόσκοπτη λειτουργία ενός ολόκληρου κλάδου της εθνικής οικονομίας, αλλά, επιπλέον, και στην διασφάλιση ότι η εκτέλεση των έργων γίνεται σε ένα περιβάλλον ασφαλές, χωρίς κινδύνους για τους εργαζόμενους.

Εν είδει θεσμικής εγγύησης και με σκοπό την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων, υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η Ομοσπονδία μας συμμετείχε ex officio, δια του Προέδρου της, στις εργασίες του καταργηθέντος, δυνάμει των διατάξεων του άρθ. 98 του ν. 4610/2019, Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.).

Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας, συμμετέχοντας στο καταργηθέν Σ.Α.Ε.Π., είχε την ευκαιρία να «φωτίσει» τεχνικές πτυχές του επαγγέλματός μας και των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, επιτελώντας το θεσμικό – εγγυητικό έργο που είχε ανατεθεί στην συνδικαλιστική μας οργάνωση. Οι πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Σ.Α.Ε.Π., και με την δική μας συμβολή και βοήθεια, εκδίδονταν σύννομα και χορηγούνταν σε επαρκώς καταρτισμένους αλλοδαπούς και ημεδαπούς χειριστές, χωρίς η αναγνώριση να γίνεται κατά παράβαση της εσωτερικής – εθνικής νομοθεσίας περί χειριστών μηχανημάτων έργου και, μάλιστα, κατά τέτοιο τρόπο που να οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων στην ισότητα και στην ίση μεταχείριση των ημεδαπών αδειούχων χειριστών. 

Ωστόσο, μετά την κατάργηση του Σ.Α.Ε.Π., στο νεοσυσταθέν, διάδοχο όργανο,  Α.Τ.Ε.Ε.Ν., τα αρμόδια για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τμήματα αυτού συγκροτούνται και λειτουργούν χωρίς την συμμετοχή, έστω με την ιδιότητα του παρατηρητή, εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας. Με τον αποκλεισμό αυτόν, θεωρούμε, ότι αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος να αναγνωριστούν επαγγελματικά προσόντα χειριστή σε ακατάλληλα εκπαιδευμένους και χωρίς επαρκή πρακτική εμπειρία υποψηφίους αδειούχους χειριστές. Και τούτο διότι δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, με αντικειμενικό και αναντίρρητο τρόπο, σε κάθε εξεταζόμενη ειδική περίπτωση και σε κάθε ειδική κατηγορία μηχανήματος το εάν προσκομίζονται από τους υποψηφίους οι ίδιες προϋποθέσεις, προσόντα και όροι που υφίστανται, ισχύουν και απαιτούνται για τις αντίστοιχες κατηγορίες των ημεδαπών αδειούχων χειριστών.

Εάν οι φόβοι της Ομοσπονδίας μας επαληθευθούν και εν τέλει εμφιλοχωρήσουν εσφαλμένες, κατά το ισχύον ημεδαπό δίκαιο, αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων χειριστών μηχανημάτων έργων, αυτές οι πράξεις αναγνώρισης του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. θα είναι πολλαπλώς παράνομες, διότι τότε : 

1) θα παραβιαστεί η ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία περί χορήγησης αδειών χειριστή, που έχει χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, και επομένως δεν μπορεί να κάμπτεται η εφαρμογή της κατά το δοκούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση,

2) θα παραβιαστεί η συνταγματική πρόβλεψη περί ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, δοθέντος ότι οι ημεδαποί υποψήφιοι χειριστές θα έχουν δυσμενέστερους όρους απόκτησης της άδειας χειριστή εν συγκρίσει με τους εξ αλλοδαπής προερχόμενους,

3) θα παραβιαστούν οι ενωσιακοί κανόνες περί ελευθερίας κυκλοφορίας και εγκατάστασης, διότι οι ημεδαποί υποψήφιοι χειριστές θα έχουν δυσχερέστερη πρόσβαση στο επάγγελμα του χειριστή, επιλέγοντας να αδειοδοτηθούν με τις διαδικασίες της ημεδαπής, αντί να καταφύγουν, εν πρώτοις, σε αλλοδαπή αδειοδότηση και εν συνεχεία σε αναγνώριση της αδείας τους από το Α.Σ.Ε.Ε.Ν., παρά την ενδεχόμενη υστέρησή τους από την άποψη των προσόντων, εν συγκρίσει με τα ισχύοντα για τους ημεδαπούς υποψηφίους χειριστές, και

4) θα αυξηθούν ανεξέλεγκτα οι κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των διαφόρων έργων, διότι ανεπαρκείς αδειούχοι χειριστές, λόγω ανεπαρκών και ουσιαστικά ανέλεγκτων προσόντων, θα εκτελούν επικίνδυνες εργασίες, με αποτέλεσμα να θέτουν σε διακινδύνευση την ασφάλεια στην εργασία και ευρύτερα την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ολόκληρου κλάδου της εθνικής οικονομίας.   

Εν όψει όλων των ανωτέρω σκέψεων και ανησυχιών της Ομοσπονδίας μας, θα θέλαμε να βρεθεί, μετά και από δική σας υπόδειξη, ένας τρόπος ώστε να διεξαχθεί μια συζήτηση περί του πρακτέου, έτσι ώστε το νεοσυσταθέν Α.Τ.Ε.Ε.Ε.Ν. να λειτουργήσει με τις καλύτερες δυνατές εγγυήσεις αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.


 Για την ΟΧΜΕΕ