ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με MIS 5035153

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.» με MIS 5035153, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2714/895/Α3-19/04/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 6335/Β3/1537-20/11/2020 απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχοντας υπόψη την από 24-03-2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, απευθύνει «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συνεργατών» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της παραπάνω πράξης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι και τη Τετάρτη, 14/04/2021 και ώρα 14:00 στην διεύθυνση:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.)

Ταχ. Διεύθυνση: Βούλγαρη 1, 10437, Αθήνα

Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: oxmee1955@gmail.com

Σχετικά Αρχεία