Πατώντας εδώ θα βρείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Β’ Κύκλος:

Στο παρακάτω Link θα βρείτε την Ηλεκτρονική Αίτηση:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά

1.- Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ανάλογου εγγράφου όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
2.-Τίτλο Σπουδών / Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου, Δίπλωμα ΙΕΚ, αντίγραφο Πτυχίου κ.λπ.

3.- Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή εκτύπωση του Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2021 από την σελίδα https://employees.yeka.gr/ κλπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.
4.- Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (ΒΕΒΑΙΩΣΗ προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ και κάθε νόμιμη χρήση από την ηλεκτρονική σελίδα του ΙΚΑ ή του ΕΦΚΑ, ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, καρτέλα ενσήμων ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η συνολική επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου).
5.-Αποδεικτικό έγγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κύριος ή πρώτος δικαιούχος.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής των Ωφελουμένων υποβάλλονται μόνο Ηλεκτρονικά.

Η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022.

Για όποια άλλη πληροφορία ή απορία καλέστε στο 210 5237318 ή στο e-mail μας oxmee1955@gmail.com